TRUDNOŚCI SZKOLNE

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

1

DYSLEKSJA

specyficzne trudności w czytaniu
2

DYSORTOGRAFIA

specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
3

DYSGRAFIA

niski poziom graficzny pisma.
Dysleksja to zaburzenie neurorozwojowe o podłożu językowym. Jest zazwyczaj powiązana z deficytem fonologicznym. Towarzyszą jej różne problemy językowe i komunikacyjne.
O specyficznych trudnościach w nauce mówimy, jeżeli niepowodzenia szkolne dotyczą tylko niektórych zakresów uczenia się i występują przy co najmniej przeciętnej inteligencji, a niejednokrotnie wysokiej sprawności intelektualnej, sprawnych narzędziach ruchu oraz zmysłach wzroku i słuchu, właściwej opiece wychowawczej oraz dydaktycznej.
Gdy trudności te mają charakter wybiórczy i przejawiają się niepowodzeniami w uczeniu się czytania i pisania, mówimy o dysleksji rozwojowej.
W przypadku specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (głównie arytmetyki) można używać terminu dyskalkulia. Czasem trudności te występują jednocześnie, kiedy indziej mają charakter trudności izolowanych, ograniczonych do jednej umiejętności. Gdy dysleksja i dyskalkulia występują razem, są przyczyną poważnych niepowodzeń szkolnych.
Image

Przyczyny

Objawy dysleksji rozwojowej
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.
  • opóźniony rozwój mowy;
  • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania  (brzydkie pismo);
  • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
  • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
  • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
  • oburęczność;
  • mylenie prawej i lewej ręki;
  • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
  • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.
1

Konsultacja psychologiczna 100 zł

pogłębiony wywiad z rodzicami mający na celu zebranie informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka oraz obserwowanych przez rodziców niepokojących objawów.
2

Diagnoza psychologiczna dziecka 200 zł

3

Diagnoza pedagogiczna 150 zł

4

Konsultacja psychologiczna 100 zł

kończy proces diagnostyczny i polega na spotkaniu z rodzicami (bez dziecka), przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.
Image

S O Y E R Poradnia
Diagnoza Dziecka i Rodziny

ul. Różana 2
05-270 Marki

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek:
8.00-20.00

W celu umówienia wizyty
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: